JAAR 2 VIVALDI: TIJD VOOR VERSNELLING DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

Ik heb een fijne en productieve zomer achter de rug. Op vakantie met de familie, veel boeken gelezen en uiteindelijk toch ook enkele festivals meegemaakt. En vooral heel belangrijk: ik heb samen met onze medewerkers ook heel wat wetgeving voorbereid en uitgewerkt. Vooral inzake democratische vernieuwing, mijn stokpaardje. Ambitie is om daar de komende maanden echt vooruitgang mee te boeken. “De regering wil het vertrouwen in politiek als positieve kracht versterken door van democratische vernieuwing een prioriteit te maken,” aldus het Vivaldi-regeerakkoord. Mede door corona is er echter nog maar weinig gebeurd inzake democratische vernieuwing. Daarom: tijdens het tweede jaar van Vivaldi is het tijd voor een versnelling. Voor alle duidelijkheid: dat is geen kritiek op de regering. Want het is de Kamer zelf die hier een belangrijke verantwoordelijkheid heeft.

HEEL WAT WETSVOORSTELLEN KLAAR

Ecolo-Groen heeft daarom tal van voorstellen klaargemaakt:

1. Aanpassing artikel 25 Grondwet: alle media zijn vrij van censuur

2. Komaf maken met de regeling van medewerkers voor oud-ministers

3. Uitbreiding van het lobbyregister naar regering en kabinetten

4. Invoering van een transparantieparagraaf bij wetsvoorstellen en ontwerpen

5. Plafond voor propaganda uitgaven sociale media buiten campagne

6. Gelijkschakeling van plafond campagne uitgaven (zelfde bedrag per lijst en per kandidaat)

7. Toegankelijker maken van stemrecht niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen: registratie tot en met verkiezingsdag zelf

8. Aangifte van mandaten en vermogen ook voor mandatarissen van de districten

9. Aanpassing artikel 150 Grondwet: correctionaliseren haatspraak om straffeloosheid te vermijden

10. Stemrecht op 16 voor de Europese verkiezingen

11. Het mogelijk maken van gemengde commissies Kamerleden en gelote burgers

12. Verlaging van de minimumleeftijd kandidatuur Europese verkiezingen van 21 naar 18 jaar

13. Invoering van een regelgevingsagenda

14. Invoeren van recht op politiek verlof voor werknemers uit de private sector die parlementslid worden

IN GESPREK MET BURGERS OVER TOEKOMST VAN DEMOCRATIE

Tegelijk willen we van het parlement nog meer een ontmoetingsplek maken. In het regeerakkoord staat de afspraak om in de schoot van de Kamer te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. We hebben een reglementswijziging voorbereid om panels van (gelote) burgers én parlementsleden mogelijk te maken, zoals dat gebeurd is in het Brussels Parlement. Ons voorstel is om zo’n gemengde commissie op te richten over de hervorming van het kiessysteem, naar het voorbeeld van de aanpak in de Canadese provincie British Columbia. Thema van een eerste panel zou dan zijn “de toekomst van de representatieve democratie en de organisatie van verkiezingen”, o.a. over de kieswet, de toekomst van de Senaat en hoe we burgers meer kunnen betrekken bij politiek. Ecolo-Groen pleit ook voor zoveel mogelijk burgerbetrokkenheid bij de voorbereiding van een nieuwe staatshervorming. De online bevraging dit najaar is een eerste stap, maar dat zou geen eindpunt mogen zijn.


VERTROUWEN HERSTELLEN

Ik start het politieke jaar dus met veel energie en ideeën. In een tijd waarin alles verandert, moet ook de politiek veranderen. Initiatieven inzake democratische vernieuwing zijn niet dé enige manier om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar ze zijn wel een belangrijk deel van de oplossing.