NIRAS moet alternatieven voor berging nucleair afval grondig onderzoeken

NIRAS moet alternatieven voor berging nucleair afval grondig onderzoeken

Dat het NIRAS de diepteopslag van kernafval wil doordrukken zonder mogelijke alternatieven echt te onderzoeken is ongehoord. De Ecolo-Groenfractie leerde uit het ontwerp van Koninklijk Besluit hierover dat het NIRAS via slinkse wijze wil vastleggen dat de opslag van nucleair afval “in één enkele diepgelegen installatie geborgen in een geografische formatie van weinig verharde klei op Belgisch grondgebied.” Daarmee gaat het NIRAS in tegen het FANC: die stelde in 2010 al dat bijkomend wetenschappelijk studiewerk nodig is. Alternatieven werden sindsdien echter nauwelijks onderzocht: het NIRAS houdt vast aan de berging in de Boomse kleilagen in Mol. Vermoedelijk omdat het de goedkoopste oplossing is: de site is immers al ingekleurd als nucleaire zone. Toch is de site verre van ideaal: de kleilaag zit daar vrij ondiep en er bovenop ligt het tweede belangrijkste drinkwaterreservoir van België. Groen pleit voor ernstig onderzoek van alternatieven: essentieel daarbij is de omkeerbaarheid van de berging, opslag dicht onder de oppervlakte zou alvast de kans bieden om binnen enkele honderden jaren, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, voor een veel betere beheermethode te kiezen. Het beheer van kernafval vergt competentie, transparantie, kennis en een zo groot mogelijke veiligheid. Vooral omdat een deel van het afval meer dan een miljoen jaar radioactief...
Nonchalant Electrabel moet veiligheid van onze kerncentrales serieus nemen

Nonchalant Electrabel moet veiligheid van onze kerncentrales serieus nemen

Het FANC heeft zich in twee brieven, gericht aan de CEO van Electrabel en van Engie, ongerust getoond over de “zorgwekkende resultaten” en de lakse manier waarop Electrabel met de nucleaire veiligheid omgaat. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen) roept op om de verlaagde nucleaire bijdrage niet goed te keuren in de Kamer, zolang de veiligheid niet verbetert. “En centrales die niet veilig worden beheerd, moeten stilgelegd worden. Het FANC moet niet enkel brieven sturen, maar ook kordaat ageren op het terrein”, aldus Calvo. De brieven dateren van juli en september 2016. “De vraag is dus nu wat er sindsdien is gebeurd. Het is positief dat het FANC duidelijk positie inneemt. Dat is in het verleden niet altijd gebeurt. Nu wel en dat is dus een goede zaak. We roepen het FANC wel om voet bij stuk te houden. Rond nucleaire veiligheid sluit je geen compromissen. De veiligheid van omwonenden en werknemers zijn belangrijker dan de winsten van Electrabel”. Het FANC moet daarbij de volle steun krijgen van de regering en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Terwijl het FANC de gebrekkige veiligheid probeer de regering wel een verlaging van de nucleaire bijdrage goed te keuren in de Kamer. Normaal wordt dat wetsontwerp besproken op dinsdag 29 november in de Kamercommissie bedrijfsleven. Zolang er veiligheidsproblemen zijn, kan dat niet doorgaan. We gaan toch geen belastingkorting geven aan een bedrijf dat nonchalant omspringt met de veiligheid?”, besluit...
Onderzoek naar hogere kans op leukemie in Mol-Dessel: “Snel alles weten”

Onderzoek naar hogere kans op leukemie in Mol-Dessel: “Snel alles weten”

Ecolo-Groen reageert bezorgd op het nieuws over de hogere kans op leukemie bij kinderen en jongeren in de Kempense gemeenten Mol en Dessel. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat kinderen in een straal van 15 kilometer rond de nucleaire site twee tot drie keer vaker leukemie hebben. “Paniek zaaien is nergens goed voor, maar deze cijfers mogen niet zomaar kapot gerelativeerd worden. Wat me stoort, is dat men bewust weinig ruchtbaarheid gaf aan de resultaten, terwijl dit heel belangrijke info is”, meent fractieleider Kristof Calvo. Calvo roept op om snel het vervolgonderzoek af te ronden en hiervoor ook middelen vrij te maken: “Zowel het FANC als minister De Block proberen al meteen de cijfers te relativeren. Het is goed dat er nu vervolgonderzoek komt. We moeten snel alles weten. Zeker de bewoners van Mol en Dessel hebben daar recht op”. “In elk geval verdient de veiligheid en de gezondheid rond zulke sites meer aandacht. Te vaak wordt enkel maar gefocust op kerncentrales, maar ook de activiteiten op sites zoals Mol-Dessel en Fleurus kunnen een grote impact hebben op mens en milieu”, aldus Calvo. Ecolo-Groen zal alvast Jan Jambon (N-VA), als minister van Binnenlandse Zaken de voogdijminister van het FANC, en minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), ondervragen over de kwestie in de...
Gat van 5 miljard in fonds dat nucleair afval moet beheren

Gat van 5 miljard in fonds dat nucleair afval moet beheren

Het fonds voor het beheer van nucleair afval heeft een tekort van bijna 5 miljard euro. Dat blijkt uit een universitaire studie die de Ecolo-Groenfractie liet uitvoeren. De Belgische staat moet dringend de kosten van de ontmanteling van de kerninstallaties opnieuw evalueren en haar verantwoordelijkheid opnemen tegenover Electrabel. In 2013 werden de totale kosten van de ontmanteling en het beheer van het kernafval van de 7 Belgische kerncentrales geschat op 13,6 miljard, 4,5 miljard voor de ontmanteling en 9,1 miljard voor het afvalbeheer op lange termijn. Ecolo-Groen vroeg aan ULB-onderzoekster Estelle Cantillon te onderzoeken of het bestaande provisiemechanisme volstond. Volgens dat onderzoek worden de bedragen ruim onderschat. De studie wijst op problemen bij de actualisering van de bedragen. De provisies worden over een zeer lange periode uitgegeven. Dat betekent dat de schatting van de kosten gebaseerd is op een vergelijking van de toekomstige waarde van een uitgave met de huidige waarde ervan. Maar het tarief is schromelijk overschat. Dat laat Electrabel toe de impact van de ontmanteling van de kerncentrales na 2025 te minimaliseren in de boeken, op middellange en lange termijn is het risico groot dat de factuur naar de overheid wordt doorgeschoven. Naast het probleem van dat tarief - wat een verlies van 3 miljard euro betekent -, wijzen Ecolo en Groen op de onderschatting van de kosten voor de ontmanteling en het afvalbeheer. Er blijven heel wat onbeantwoorde vragen: het soort conditionering en de diepte waarop het kernafval dient opgeslagen te worden - de hypothese van het NIRAS stelt 220 meter, terwijl een VUB-professor meent dat 500 meter noodzakelijk is -, het ontbreken van wettelijke een definitie voor en...
FANC krijgt nogmaals reprimande en moet veiligheidsrapport Doel 3 vrijgeven

FANC krijgt nogmaals reprimande en moet veiligheidsrapport Doel 3 vrijgeven

Het FANC moet dan toch bepaalde delen uit het veiligheidsrapport van Doel 3 vrijgeven. Eerder weigerde het FANC op die vraag van de Ecolo-Groenfractie in te gaan, maar de Federale Beroepscommissie voor Milieu-Informatie besliste dat het FANC die documenten dus wel moet vrijgeven. Toen de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 in november 2015 opnieuw werden opgestart, nadat ze sinds 2012 stil hadden gelegen, vroeg onze fractie om het veiligheidsrapport dat tot die beslissing aanleiding gaf te kunnen inzien. Het FANC weigerde echter die info vrij te geven, omdat het document vertrouwelijke informatie zou bevatten én omdat het, volgens het FANC, teveel werk zou zijn om uit het rapport van 7.000 pagina’s al die vertrouwelijke informatie te verwijderen. De Federale Beroepscommissie gaf onze fractie dus gelijk: het FANC moet nu twee passages uit het rapport openbaar maken. Het is al de tweede keer dat het FANC door de Beroepscommissie op de vingers wordt getikt. Eerder was dat al het geval voor het rapport over de levensduurverlenging van Tihange. De Ecolo-Groenfractie hoopt dat het FANC voortaan spontaan dergelijke informatie zal delen, daar is het FANC trouwens wettelijk toe verplicht. Het kan niet dat parlementsleden hier telkens een procedureslag voor moeten...
De Belgische nucleaire erfenis: op dit moment meer dan 3.200 ton kernafval op sites in Doel en Tihange

De Belgische nucleaire erfenis: op dit moment meer dan 3.200 ton kernafval op sites in Doel en Tihange

In het debat over de kernuitstap gaat het maar zelden over de afvalproblematiek, nochtans is dit wel een heel belangrijk aspect. Dit wordt met de cijfers die ik bij minister Marghem opvroeg nog eens onderstreept. Op de sites van Doel en Tihange lag er eind 2014 een totaal van maar liefst 3260 ton uranium. Door de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 1, wordt het nog meer. Er zal daardoor een bijkomende hoeveelheid van 370 ton uranium geproduceerd worden.  Radioactief afval of radioactief “afval”? Iedereen denkt bij het woord ‘radioactief afval’ ongetwijfeld aan de vaten tijdelijk opgeslagen radioactief afval in de bunkergebouwen van Belgoprocess op de bergingssite in Dessel. Belgoprocess beschikt er immers over grote bunkergebouwen vol laagactief geconditioneerd afval, middelactief geconditioneerd afval, hoogactief verglaasd afval, en alfahoudend afval. Het hoogactieve afval op de site is het kleinst in volume (1,4% van alle afval), maar vertegenwoordigt maar liefst 98% van de radioactiviteit in al het afval dat er ligt opgeslagen. Het gaat voornamelijk om het verglaasd afval dat van Frankrijk terug naar België wordt getransporteerd, na de opwerking van bestraalde brandstofelementen van Belgische kerncentrales. Sinds het moratorium op opwerking, ligt het grootste deel van de bestraalde brandstof, de zogenaamde ‘splijtstofstaven’, van de kerncentrales echter “tijdelijk” opgeslagen bij de kerncentrales zelf. De hoeveelheden radioactief afval op de site van Belgoprocess zijn goed en duidelijk gedocumenteerd, alsook de wijze van opslag. Welk “afval” er echter nog op de sites van Doel en Tihange ligt, en welke hoeveelheden “afval” er de komende jaren nog zullen bijkomen door de verlengde exploitatie van de kernreactoren Doel 1 & Doel 2 en...
Sanering nucleaire kerkhoven BP1 en BP2 in Mol en Dessel gaat minstens 3 miljard euro kosten

Sanering nucleaire kerkhoven BP1 en BP2 in Mol en Dessel gaat minstens 3 miljard euro kosten

  De sanering van de nucleaire passiva BP1 (het voormalige Eurochemic) en BP2 (de oude afvalverwerking van het SCK) in Dessel en Mol had eind 2014 al 1,018 miljard euro gekost. Aan de nog uit te voeren saneringswerken gaat volgens het Niras nog eens een prijskaartje van 1,952 miljard euro hangen. Dat blijkt uit de antwoorden die Minister Marghem gaf op vragen daarover van Kristof Calvo, federaal fractieleider van Groen. Calvo: “Het grote industriële avontuur dat in de jaren vijftig en zestig nog van een glorieuze nucleaire toekomst deed dromen, levert 50 jaar later vooral peperdure nucleaire kerkhoven op. In totaal zal de sanering van BP1 en BP2 minstens drie miljard euro kosten. Een rekening die vooral door de Belgische burger zal worden betaald. Het dossier is een typevoorbeeld van de manier waarop de nucleaire sector graag de winsten privatiseert, maar de lasten op de maatschappij afwentelt.” Waar de elektriciteitsproducenten ongeveer 144 miljoen euro bijdroegen voor de sanering van BP2, droeg de gewone burger via een heffing op zijn elektriciteitsfactuur in de periode 2003-2013 550 miljoen euro of jaarlijks 55 miljoen euro bij.  Voor de periode 2014-2018 stijgt die jaarlijkse bijdrage op de elektriciteitsfactuur bovendien nog met 25 procent tot 69 miljoen euro per jaar. De opwerkingsfabriek Eurochemic (BP1) was in 1966 het resultaat van een internationaal consortium waarin 12 OESO-landen en elektriciteitsproducenten samenwerkten. Al na vier jaar werd beslist om er de stekker uit te trekken. De concurrentie van gelijkaardige maar grotere Duitse en Franse opwerkingsfabrieken bleek te groot, zodat in 1974 de fabriek werd stil gelegd. Eurochemic slaagde er nooit in winst te maken, jaarlijks werd er...
Na update nucleair noodplan hoog tijd voor een toekomstplan met kernuitstap

Na update nucleair noodplan hoog tijd voor een toekomstplan met kernuitstap

De federale regering heeft eindelijk het advies van de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd met betrekking tot de verdeling van jodiumpillen in het hele land. Na lang aandringen komt er eindelijk een update van het nucleair noodplan. Voor Groen-fractieleider Kristof Calvo is dat niet voldoende. “Naast een nieuw nucleair noodplan heeft België vooral een nieuw toekomstplan nodig op vlak van energiebeleid. De kernuitstap was nog nooit zo evident, gezien de veiligheids- en gezondheidsrisico’s,” aldus Calvo. Groen roept de regering op om eindelijk en versneld werk te maken van de kernuitstap. “We hebben de afgelopen maanden sterk aangedrongen op de urgentie van een update van een nucleair noodplan. We zijn verheugd dat de regering eindelijk beslissingen in die richting neemt, zoals de verspreiding van jodiumpillen in het hele land,” stelt Calvo. “Deze beslissing staat echter in schril contrast met het openhouden van stokoude kerncentrales Doel 1 en 2, en de scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3. Het wordt tijd dat deze regering zich niet langer laat beïnvloeden door de nucleaire lobby.” Groen roept de regering dan ook op om de dringende adviezen van de Luxemburgse en Duitse regeringen ter harte te nemen. “Sluit de scheurtjescentrales, maak werk van het energiepact met een focus op hernieuwbare energie, en bereid eindelijk de definitieve kernuitstap voor,” besluit...
Vernietigende audit maakt duidelijk: politieke beïnvloeding bedreiging voor onafhankelijkheid FANC

Vernietigende audit maakt duidelijk: politieke beïnvloeding bedreiging voor onafhankelijkheid FANC

Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn ernstige disfuncties. Het directiecomité is verdeeld en de communicatie verloopt meer dan stroef. Door stakeholders en eigen medewerkers rijzen vragen over de onafhankelijkheid van het FANC. In het bijzonder bij de dossiers rond kerncentrales is er steeds meer politieke beïnvloeding. Dat blijkt uit een audit, waar Groen de hand op kon leggen. Volgens Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, is deze audit vernietigend. “Nog maar vorige week na de Duitse kritiek over de scheurtjesreactoren zwaaide de federale regering met de onafhankelijkheid. Vandaag lezen we zwart op wit in een audit dat die onafhankelijk op de helling staat. De audit is vrij vernietigend en vraagt om dringende maatregelen om de werking van het FANC te verbeteren. Dit is uiteraard huiswerk voor het FANC, maar ook voor voogdijminister Jan Jambon. Hij engageert zich veel te weinig voor de nucleaire veiligheid van onze burgers en bedrijven”. In de audit lezen we o.a: “Er heerst een indruk dat de onafhankelijkheid van het Agentschap vis-à-vis de politieke en economische wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers die zich afvragen of er wel degelijk altijd rekening wordt gehouden met hun werk en hun aanbevelingen, en of de directie niet onder druk gezet wordt om bepaalde compromissen te sluiten (deze opmerking geldt vooral voor de dossiers die betrekking hebben op de kerncentrales). “Hoewel absoluut niemand de expertise van het FANC in twijfel trekt, wordt het Agentschap toch niet erkend als een grote autoriteit met coherente acties die erin slaagt zich in het institutionele landschap van België te positioneren en duidelijk aan te geven welke...

Vraag Duitse regering over scheurtjescentrales negeren is onbehoorlijk bestuur

Vraag negeren van Duitse regering om scheurtjescentrales te sluiten is daad van onbehoorlijk bestuur. Hoeveel energie moeten onze ingenieurs nog verspillen aan het oplappen van oude kerncentrales? Zet die in voor een duurzaam, toekomstgericht energiebeleid. Opvallend: net tijdens mijn tussenkomst hierover in de Kamer liep het nieuwsbericht binnen dat Doel 3 “ongepland was...